DJ Khaled Says Eminem’s Given Him Air Jordans but Not a Verse

DJ Khaled Says Eminem's Given Him Air Jordans but Not a Verse

DJ Khaled Says Eminem’s Given Him Air Jordans but Not a Verse